1%logo
" Korrekt ingatlanközvetítés! "

Keresés sorszámra és kifejezésre

Részletes keresés

Település kereső:


Copyright ©2006-2012 1Ingatlaniroda
Szolgáltatásaink:


- ÁRGARANCIA!
- Megbízási szerződés akár 1% díjért, kizárólagosság nélkül!
- Internetes megjelenés.
- Fényképes bemutató az irodában.
- Újsághirdetések.
- Vevő(ingatlant kereső) ügyfeleinknek minden szolgáltatás ingyenes!
- Díjmentes hitelügyintézés.
- Ingatlanmarketing.
- Ingatlanbemutatások szervezése.


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK eladás

1. Megbízó kijelenti, hogy tulajdonát képezi a jelen megbízási szerződés tárgyát képező, a szerződés első oldalán megjelölt ingatlan (továbbiakban: Ingatlan). Amennyiben az adatlapon bejelöltek szerint vagy Megbízó által más módon beszerzett tulajdoni lap-másolat Megbízó tulajdonjogát vagy legalább tulajdoni igényét és rendelkezési jogát nem igazolja, úgy jelen szerződést Megbízott azonnali hatállyal felmondhatja.

2. Megbízó megbízza Megbízottat azzal a feladattal, hogy ingatlanközvetítőként és tanácsadóként működjön közre az Ingatlan értékesítése vagy más jogcímen történő hasznosítása érdekében. Megbízott jogosult az Ingatlant a potenciális vevők vagy más jogcímen ellenérték fejében jogot szerzők (továbbiakban: ajánlatkérők) részére bemutatni, az ajánlatkérőket az Ingatlanról tájékoztatni, a szerződés létrejötte céljából felek között egyeztetéseket folytatni, illetve a megbízás alapján az Ingatlant a pontos cím feltüntetése nélkül bárhol- beleértve az írott sajtót, az internetet, illetve egyéb médiumokat- hirdetni.

3. A jelen szerződésben a Megbízó által meghatározott irányár tájékoztató jellegű. A megbízási díj azonban a felek által kialkudott vételárhoz igazodik. Csereszerződés létrejötte esetében a megbízási díj alapja az irányár.

4. A felek jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik, azzal, hogy a szerződés aláírásától számított 30 napon belül kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegés esetén mondhatják fel jelen szerződést a másik félnek szabályosan kézbesített írásbeli nyilatkozattal. Ez a felmondás azonnali hatályú felmondásnak minősül. Ezt az időszakot követően felek bármikor felmondhatják a jelen szerződést a 10 napos felmondási idő figyelembevételével.

5. Ajánlatkérőnek minősül az Ingatlan adatainak megismeréséről nyilatkozó személy, továbbá közeli hozzátartozója vagy az Ingatlan adatainak megismeréséről nyilatkozó személy tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, illetve az olyan gazdálkodó szervezet, amelynek az Ingatlan adatainak megismeréséről nyilatkozó személy vezető tisztségviselője vagy munkavállalója. Az ajánlatkérők azonosítása érdekében az ingatlan adatainak megismerésekor az adatokat megismerő személyek nyilatkozatot írnak alá.

6. Amennyiben a Megbízó és a Megbízott által közvetített ajánlatkérők vagy az 5. pontban írt személyek vagy szervezetek bármelyike között tulajdonjog átruházásáról, vagy más ellenérték fejében történő jogszerzésre irányuló szerződés jön létre jelen szerződés időtartama alatt vagy a szerződés megszűnését követő 6 hónapon belül, a megbízás sikeresen teljesítettnek tekintendő. A megbízás sikeresen teljesítettnek számít abban az esetben is, ha az ingatlan átruházása Megbízó és Megbízott vevőjelöltje között azért nem jön létre, mert harmadik személy él elővásárlási jogával, és a vevőjelölt helyébe lépve közte és Megbízó között jön létre az ingatlan átruházására irányuló szerződés. A sikeres közvetítés tényét nem befolyásolja, amennyiben a közvetített szerződés Megbízónak felróható okból nem jön létre, vagy szűnik meg A jutalék kifizetése az első pénzmozgáskor esedékes!(foglaló, előleg, vételár kiegyenlítése)

7. Megbízó kötelezi magát, hogy amennyiben az Ingatlan tulajdonjogát Megbízott közreműködése nélkül átruházza, úgy erről Megbízottat legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 6 munkanapon belül tájékoztatja a szerződő fél vagy szerződő felek nevének és lakcímének, illetve székhelyének egyidejű megadásával. Ilyen esetben a Megbízó által szolgáltatott minden adatra vonatkozóan a Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli. Felek megállapodnak, hogy ha a tulajdon átruházására vagy más ellenérték fejében történő jogszerzésre irányuló szerződés bizonyíthatóan a Megbízott közreműködése nélkül jön létre, úgy Megbízottat sem megbízási díj, sem kártérítés, sem pedig költségtérítés nem illeti meg. Iroda munkadíját és ezen ingatanra jutó költségeit és ráfordításait meg kell térítenie a megbízónak, ha ingatlanát bárkinek eladja, és azt írásban egyáltalán nem jelenti ( a türelmi idő 6 nap ), vagy a megbízást hamis indokkal, vagy indokolás nélkül vonja vissza.

8. Jelen szerződés automatikusan megszűnik a jelen szerződés teljesítésével, vagy a Ptk. illetve a 2000. évi CXVII.tv. az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés által meghatározott egyéb esetekben. Jelen szerződés megszűnik abban az esetben is, ha jelen szerződés tárgyát képező ingatlant, Megbízó vagy harmadik személy értékesíti, vagy a kívánt egyéb szerződés létrejön.

9. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés bármely pontban történő módosítása csak mindkét fél által aláírt írásbeli nyilatkozattal lehetséges. Fenti módosítások a Megbízotthoz történő beérkezés dátumától lépnek hatályba.

10. Jelen szerződésből fakadó és békés megegyezéssel meg nem oldható minden jogvita elbírálására felek kikötik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott Bíróság hatáskörét, amely a hatályos magyar jogszabályok és a saját eljárási szabályzata szerint jár el az ügyben.

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, különösen a Ptk. megbízásra vonatkozó rendelkezései és a 2000. évi CXVII tv. .az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről az irányadóak.

12. Jelen szerződésben közölt adatok valóságnak való megfeleléséért a Megbízott felelősséget nem vállal, a Megbízó felelőssége. Ebből eredő minden kár Megbízót terheli.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK kiadás

1. Megbízó kijelenti, hogy tulajdonát képezi a jelen megbízási szerződés tárgyát képező, a szerződés első oldalán megjelölt ingatlan (továbbiakban: Ingatlan). Amennyiben az adatlapon bejelöltek szerint vagy Megbízó által más módon beszerzett tulajdoni lap-másolat Megbízó tulajdonjogát vagy legalább tulajdoni igényét és rendelkezési jogát nem igazolja, úgy jelen szerződést Megbízott azonnali hatállyal felmondhatja.

2. Megbízó megbízza Megbízottat azzal a feladattal, hogy ingatlanközvetítőként és tanácsadóként működjön közre az Ingatlan bérbeadása érdekében. Megbízott jogosult az Ingatlant a potenciális bérlők részére bemutatni, bérlőket az Ingatlanról tájékoztatni, a bérleti szerződés létrejötte céljából felek között egyeztetéseket folytatni, illetve a megbízás alapján az Ingatlant a pontos cím feltüntetése nélkül bárhol- beleértve az írott sajtót, az internetet, illetve egyéb médiumokat- hirdetni.

3. A felek jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik, azzal, hogy a szerződés aláírásától számított 30 napon belül kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegés esetén mondhatják fel jelen szerződést a másik félnek szabályosan kézbesített írásbeli nyilatkozattal. Ez a felmondás azonnali hatályú felmondásnak minősül. Ezt az időszakot követően felek bármikor felmondhatják a jelen szerződést a 10 napos felmondási idő figyelembevételével.

4. Bérlő jelöltnek minősül az Ingatlan adatainak megismeréséről nyilatkozó személy, továbbá közeli hozzátartozója vagy az Ingatlan adatainak megismeréséről nyilatkozó személy tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, illetve az olyan gazdálkodó szervezet, amelynek az Ingatlan adatainak megismeréséről nyilatkozó személy vezető tisztségviselője vagy munkavállalója. A potenciális bérlők azonosítása érdekében az ingatlan adatainak megismerésekor az adatokat megismerő személyek nyilatkozatot írnak alá.

5. Amennyiben a Megbízó és a Megbízott által közvetített bérlők vagy az 5. pontban írt személyek vagy szervezetek bármelyike között lakásbérleti szerződés jön létre jelen szerződés időtartama alatt vagy a szerződés megszűnését követő 6 hónapon belül, a megbízás sikeresen teljesítettnek tekintendő. A sikeres közvetítés tényét nem befolyásolja, amennyiben a közvetített szerződés Megbízónak felróható okból nem jön létre, vagy szűnik meg. A jutalék kifizetése az első pénzmozgáskor esedékes!(foglaló, előleg, kaució, bérleti díj kiegyenlítése)

6. Megbízó kötelezi magát, hogy amennyiben az Ingatlant Megbízott közreműködése nélkül adja bérbe, úgy erről Megbízottat legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 6 munkanapon belül tájékoztatja a szerződő fél vagy szerződő felek nevének és lakcímének, illetve székhelyének egyidejű megadásával. Ilyen esetben a Megbízó által szolgáltatott minden adatra vonatkozóan a Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli. Felek megállapodnak, hogy ha a lakásbérleti szerődés bizonyíthatóan a Megbízott közreműködése nélkül jön létre, úgy Megbízottat sem megbízási díj, sem kártérítés, sem pedig költségtérítés nem illeti meg. Iroda munkadíját és ezen ingatanra jutó költségeit és ráfordításait meg kell térítenie a megbízónak, ha ingatlanát bárkinek bérbe adja, és azt írásban egyáltalán nem jelenti ( a türelmi idő 6 nap ), vagy a megbízást hamis indokkal, vagy indokolás nélkül vonja vissza.

7. Jelen szerződés automatikusan megszűnik a jelen szerződés teljesítésével, vagy a Ptk. illetve a 2000. évi CXVII.tv. az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés által meghatározott egyéb esetekben. Jelen szerződés megszűnik abban az esetben is, ha jelen szerződés tárgyát képező ingatlant, Megbízó vagy harmadik személy adja bérbe.

8. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés bármely pontban történő módosítása csak mindkét fél által aláírt írásbeli nyilatkozattal lehetséges. Fenti módosítások a Megbízotthoz történő beérkezés dátumától lépnek hatályba.

9. Jelen szerződésből fakadó és békés megegyezéssel meg nem oldható minden jogvita elbírálására felek kikötik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott Bíróság hatáskörét, amely a hatályos magyar jogszabályok és a saját eljárási szabályzata szerint jár el az ügyben.

10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, különösen a Ptk. megbízásra vonatkozó rendelkezései és a 2000. évi CXVII tv. .az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről az irányadóak.

11. Jelen szerződésben közölt adatok valóságnak való megfeleléséért a Megbízott felelősséget nem vállal, a Megbízó felelőssége. Ebből eredő minden kár Megbízót terheli.


Mindezt a legmagasabb színvonalon tesszük, hogy elégedett ügyfeleink minket ajánljanak ismerőseiknek is!


[B] [M]
| Főoldal | Ingatlanok | Hitel |